2019 Korea International Tango Championship | 대회 규정

2019 문디알 대회규정 1
2019 문디알 대회규정 2
2019 문디알 대회규정 3
2019 문디알 대회규정 4
2019 문디알 대회규정 5
경기평가기준
경기평가기준2

2019 Korea International Tango Championship | 시상 내역

2019 문디알 대회규정 8-1
2019 문디알 대회규정 8-2
KakaoTalk_20190303_140552473
fhtour01_aboutus01_0003